இல்லம் / குறிச்சொற்கள் réseau enterréx + canalisation lit de posex + granulatx [3]