ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក réseau enterréx + canalisation lit de posex + granulatx [3]