ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក réseau enterréx + collecteur assainissementx + assainissementx 1