ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក blindage panneau + collecteur assainissement [2]