இல்லம் / குறிச்சொற்கள் joint de dilatationx + acrotèrex + gros-oeuvrex 1