இல்லம் / குறிச்சொற்கள் solive charpente bois + trémie plancher 1