இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation collectifx + étanchéitéx + KLHx 6