ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation collectifx + étanchéitéx + KLHx 6