ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation collectif + fondation 36