இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation collectifx + panneau boisx + poutre muraillèrex 1