இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation collectifx + structure boisx + dallex + PMCx 6