இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation collectif + armature longrine 5