இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation collectif + talonnette 8