இல்லம் / குறிச்சொல் bâtiment habitation collectif [2302]