ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក​ bâtiment habitation collectif [2302]