இல்லம் / குறிச்சொற்கள் préfabricationx + poutre précontraintex + bétonx 13