இல்லம் / குறிச்சொற்கள் poutre metallique + poutrelle enrobée [9]