ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutre metallique + poutrelle enrobée [9]