இல்லம் / குறிச்சொற்கள் panneau coffrage modulaire + banche [18]