இல்லம் / குறிச்சொற்கள் voile en béton armé + coffrage cintré [10]