ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក voile en béton armé + coffrage cintré [10]