ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក voile en béton armé + bâtiment tertiaire [49]