இல்லம் / குறிச்சொற்கள் grue mobile + contre-poids [3]