ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment industrielx + transport convoi exceptionnelx + levage préfabricationx 3