இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment industrielx + transport convoi exceptionnelx + bétonx 11