ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment industrielx + préfabricationx + transport convoi exceptionnelx + bétonx + levage préfabricationx 3