ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment industrielx + grue mobilex + transport convoi exceptionnelx + levage préfabricationx 1