இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment industrielx + grue mobilex + transport convoi exceptionnelx + structure préfabriquée bétonx + levage préfabricationx 1