இல்லம் / குறிச்சொற்கள் base viex + bâtiment tertiairex + gros-oeuvrex 1