ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក base viex + bâtiment tertiairex + gros-oeuvrex 1