இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banche circulaire + coffrage cintré [13]