ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក banche circulaire + coffrage cintré 13