ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment hospitalier sécurité civile + armature chapeau 3