ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment hospitalier sécurité civile + béton armé [247]