இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment hospitalier sécurité civile + poutre metallique [4]