இல்லம் / குறிச்சொற்கள் grue à tour + grue montage rapide [24]