ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក grue à tour + grue montage rapide [24]