ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក grue à tourx + montage gruex + grue montage rapidex 23