இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banche métallique + béton [86]