ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក colonne ballastéex + bâtiment industrielx + colonne sèchex 7