இல்லம் / குறிச்சொற்கள் chaînage vertical + boitier électricité 1