இல்லம் / குறிச்சொற்கள் chaînage verticalx + béton arméx + dallex + gros-oeuvrex 1