ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក chaînage verticalx + mortierx + maçonneriex + soubassementx + bloc de bétonx 1