ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក chaînage verticalx + plancher béton arméx + béton arméx + bétonx + gros-oeuvrex 1