இல்லம் / குறிச்சொற்கள் chaînage verticalx + bâtiment tertiairex + béton arméx 2