ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក chaînage verticalx + bâtiment tertiairex + béton arméx 2