ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutrelle étaiement + bâtiment multi-fonctionnel [12]