ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature voile béton armé + coupleur [3]