இல்லம் / குறிச்சொற்கள் armature voile béton armé + armature béton armé [29]