ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature voile béton armé + armature béton armé [29]